Zwroty i Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
OWANEX SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. 6 Sierpnia 1/3, Łódź, 90-606
opony48.pl
sklep@owanex-dystrybucja.pl

  • Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
  • Data zawarcia umowy()/odbioru()
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić